Hotline
0908945583

Điều khoản

Chuyển phát nhanh » Điều khoản vận chuyển

Điều khoản vận chuyển

Khi đặt hàng dịch vụ của DHL, bạn, còn được gọi là “Người gửi”, thay mặt bạn và thay mặt bất cứ ai khác có lợi ích trong Chuyến hàng, đồng ý rằng Các điều khoản và điều kiện sẽ được áp dụng kể từ thời điểm DHL chấp nhận Chuyến hàng trừ phi có thoả thuận khác bằng văn bản bởi một nhân viên được uỷ quyền của DHL.

“Chuyến hàng” chỉ tất cả mọi văn kiện hoặc bưu kiện được vận chuyển trong cùng một vận đơn và có thể được chuyên chở bằng bất cứ phương pháp nào do DHL chọn, bao gồm đường không, đường bộ hoặc những phương tiện chuyên chở khác. Một “vận đơn” sẽ gồm có bất cứ nhãn nào được sản xuất bởi hệ thống tự động hoá của DHL, vận đơn, hoặc biên lai gửi hàng và sẽ kết hợp Các điều khoản và điều kiện này. Mỗi Chuyến hàng đều được vận chuyển theo một cơ sở trách nhiệm giới hạn được cung cấp dưới đây. Nếu Người gửi yêu cầu bảo vệ ở mức độ cao hơn, bảo hiểm có thể được thu xếp với chi phí phát sinh. “DHL” chỉ bất cứ thành viên nào của Mạng lưới Chuyển phát nhanh DHL.

1. Hải quan, Xuất khẩu và Nhập khẩu

DHL có thể thực hiện bất cứ hoạt động nào sau đây thay mặt Người gửi để cung cấp dịch vụ cho Người gửi: (1) hoàn thiện bất cứ chứng từ nào, sửa đổi mã sản phẩm hoặc mã dịch vụ, và thanh toán bất cứ khoản thuế và lệ phí nào được yêu cầu theo các điều luật và quy định áp dụng, (2) thừa hành như một đại lý vận chuyển của Người gửi cho các mục đích hải quan và kiểm soát xuất khẩu và như Người nhận cho chỉ một mục đích chỉ định một người môi giới hải quan để thực hiện việc thông quan và nhập hàng và (3) chuyển hướng Chuyến hàng đến môi giới nhập khẩu của Người nhận hoặc địa chỉ khác theo yêu cầu của bất cứ người nào mà DHL tin tưởng một cách hợp lý rằng đã được uỷ quyền.

2. Chuyến hàng không được chấp nhận

Người gửi đồng ý rằng Chuyến hàng của mình được chấp nhận vận chuyển và bị coi là không được chấp nhận nếu:

 • được phân loại là vật liệu độc hại, hàng hoá nguy hiểm, đồ vật bị cấm hoặc bị hạn chế bởi IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế), ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế), ADR (Quy định Vận chuyển Đường bộ Châu Âu về hàng hoá nguy hiểm), bất cứ bộ ngành chủ quản nào hoặc các tổ chức hữu quan khác;
   
 • không khai báo hải quan khi được yêu cầu bởi những quy định hải quan được áp dụng;
   
 • có chứa hàng giả, động vật, vàng bạc thoi, tiền tệ, băng nhãn/tem thuế, chứng từ lưu thông, kim loại và đá quý; súng thật hoặc mô phỏng, linh kiện súng, vũ khí, chất nổ và đạn dược; thi hài, văn hoá phẩm khiêu dâm hoặc chất ma tuý/dược phẩm phi pháp),
   
 • có chứa bất cứ vật phẩm nào khác mà DHL quyết định là không thể chuyên chở an toàn hoặc hợp pháp, hoặc
   
 • bao bì bị hư hỏng hoặc không thích hợp.

3. Có thể chuyển phát và Không thể chuyển phát

Chuyến hàng không thể chuyển phát đến hòm thư hoặc mã bưu cục. Chuyến hàng được chuyển phát đến địa chỉ của Người nhận được cung cấp bởi Người gửi (trong trường hợp là dịch vụ thư tín sẽ được coi là dịch vụ bưu chính nhận đầu tiên) nhưng không nhất thiết phải đích danh Người nhận. Các chuyến hàng đến những địa chỉ có một khu vực nhận hàng trung tâm sẽ được chuyển phát đến khu vực đó. Nếu Chuyến hàng bị coi là không được chấp nhận, hoặc đã bị khai giảm giá trị vì mục đích hải quan, hoặc không thể định dạng và định vị Người nhận một cách hợp lý, hoặc Người nhận từ chối nhận hàng hoặc thanh toán cho việc nhận hàng, DHL sẽ nỗ lực một cách hợp lý để hoàn trả Chuyến hàng về cho Người gửi với chi phí do Người gửi thanh toán, và nếu việc này không thành công Chuyến hàng có thể được giải phóng, thải hồi hoặc đem bán bởi DHL mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người gửi hoặc bất cứ ai khác, tiền thu được sẽ dùng để thanh toán cho các khoản phí dịch vụ và hành chính liên quan, và số dư từ thu nhập sẽ được hoàn trả cho Người gửi.

4. Kiểm tra

DHL có quyền mở và kiểm tra Chuyến hàng mà không thông báo trước.

5. Chi phí Chuyến hàng

Chi phí chuyến hàng của DHL được tính toán theo số lớn hơn của trọng lượng thực tế hoặc trọng lượng thể tích và bất cứ Chuyến hàng nào cũng có thể được cân lại và đo lại bởi DHL để xác nhận tính toán này. Người gửi phải thanh toán hoặc hoàn lại cho DHL tất cả các chi phí Chuyến hàng, phí phụ thuộc, thuế và lệ phí cho những dịch vụ được DHL cung cấp hoặc chi trả bởi DHL thay mặt Người gửi hoặc Người nhận hoặc bất cứ bên thứ ba nào và mọi khiếu nại, hư hỏng, tiến phạt và chi phí phát sinh nếu Chuyến hàng bị coi là không được chấp nhận vận chuyển như đã mô tả trong Mục 2.

6. Trách nhiệm của DHL

Trách nhiệm của DHL chỉ giới hạn một cách nghiêm ngặt ở những mất mát và hư hỏng trực tiếp và đến giới hạn trên mỗi kg/lb trong Mục 6 này. Mọi hình thức mất mát hoặc hư hỏng khác đều bị loại trừ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, lãi suất, công việc trong tương lai), cho dù những mất mát hoặc hư hỏng này là đặc biệt hay gián tiếp, và ngay cả nếu nguy cơ mất mát hoặc hư hỏng được nêu ra với DHL trước hoặc sau khi chấp nhận Chuyến hàng. Nếu một Chuyến hàng kết hợp giữa chuyên chở bằng đường không, đường bộ hoặc những hình thức vận tải khác, chuyến hàng đó sẽ được coi là chuyên chở bằng đường hàng không. Trách nhiệm của DHL đối với bất cứ Chuyến hàng nào được vận chuyển, mà không gây tổn hại cho Mục 7-11, được giới hạn trong giá trị tiền mặt thực tế và không vượt quá:

 • 25,00 USD/kilogram hoặc 11,34 USD/lb cho các Chuyến hàng vận chuyển bằng đường hàng không hoặc các hình thức vận chuyển khác ngoài đường bộ; hoặc
 • 12,00 USD/kilogram hoặc 5,44 USD/lb cho các Chuyến hàng vận chuyển bằng đường bộ.
   

Khiếu nại được giới hạn ở mức một khiếu nại cho mỗi Chuyến hàng được dàn xếp mà đó sẽ là dàn xếp đầy đủ và sau cùng cho mọi mất mát hoặc hư hỏng liên quan đến điều đó. Nếu Người gửi coi những giới hạn này là không đủ thì phải làm một bản kê khai đặc biệt về giá trị và yêu cầu bảo hiểm như đã mô tả trong Mục 8 (Bảo hiểm Chuyến hàng) hoặc tự dàn xếp bảo hiểm của mình, nếu thất bại coi như Người gửi phải chịu mọi nguy cơ mất mát hoặc thiệt hại.

7. Giới hạn thời gian khiếu nại

Mọi khiếu nại phải được gửi bằng văn bản đến DHL trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày DHL chấp nhận Chuyến hàng, ngoài thời hạn đó DHL sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

8. Bảo hiểm Chuyến hàng

DHL có thể thu xếp bảo hiểm cho Người gửi bao gồm giá trị tiền mặt thực tế đối với mất mát hoặc hư hỏng vật lý của Chuyến hàng, với điều kiện Người gửi hoàn tất mục bảo hiểm ở mặt trước của vận đơn hoặc yêu cầu bảo hiểm qua hệ thống tự động hoá của DHL và thanh toán khoản phí được áp dụng. Bảo hiểm chuyến hàng không bao gồm mất mát hoặc hư hỏng gián tiếp, hay những mất mát hoặc hư hỏng gây ra bởi sự trì hoãn.

9. Các chuyến hàng bị trì hoãn và Cam đoan Hoàn tiền

DHL sẽ nỗ lực hết mức một cách hợp lý để chuyển phát Chuyến hàng theo lịch chuyển phát thông thông thường của DHL, nhưng những lịch chuyển phát này không ràng buộc và không hình thành nên hợp đồng. DHL không chịu trách nhiệm về bất cứ hư hỏng hoặc mất mát nào gây ra bởi sự trì hoãn.

Một số dịch vụ nhất định có cam đoan hoàn tiền, cấn trừ hoặc hoàn lại chi phí cho việc trì hoãn tất cả hoặc một phần chi phí vận chuyển của Người gửi trong một số trường hợp. Các điều khoản và điều kiện Cam đoan Hoàn tiền được đăng trên trang web của DHL (www.dhl.com) hoặc từ Dịch vụ Khách hàng của DHL.

10. Những tình huống ngoài tầm kiểm soát của DHL

DHL không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát hoặc hư hỏng nào phát sinh từ những tình huống ngoài tầm kiểm soát của DHL. Những tình huống này bao gồm nhưng không giới hạn bởi: hư hỏng điện hoặc từ trường đến, hoặc xoá bỏ của, các hình ảnh điện tử và nhiếp ảnh, dữ liệu hoặc ghi âm/ghi hình; bất cứ khiếm khuyết hoặc đặc tính nào liên quan đến bản chất của Chuyến hàng, ngay cả nếu DHL nhận biết được điều đó; bất cứ hành động hoặc sự bỏ sót nào bởi một cá nhân không được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng với DHL - ví dụ Người gửi, Người nhận, bên thứ ba, viên chức hải quan hoặc các viên chức chính phủ khác; “Trường hợp bất khả kháng” - ví dụ động đất, lốc xoáy, bão, lũ lụt, sương mù, chiến tranh, rơi máy bay hoặc cấm vận, bạo loạn hoặc xáo động dân sự, hoạt động công nghiệp.

11. Các công ước quốc tế

Nếu Chuyến hàng được vận chuyển bằng đường hàng không và liên quan đến điểm đến sau cùng hoặc dừng ở một quốc gia khác với quốc gia khởi hành, Công ước Montreal, hay Công ước Warsaw nếu phù hợp, sẽ chi phối. Đối với vận chuyển đường bộ quốc tế, Công ước về Vận tải Hàng hoá Quốc tế bằng Đường bộ (CMR) có thể được áp dụng. Các công ước này giới hạn trách nhiệm của DHL đối với những mất mát hoặc hư hỏng.

12. Bảo đảm và Bồi thường của Người gửi

Người gửi sẽ phải bồi thường và coi là DHL không phải chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc Người gửi không tuân thủ theo bất cứ luật lệ hay quy định khả dụng nào và đối với việc Người gửi vi phạm những bảo đảm và trình bày dưới đây:

 • mọi thông tin được cung cấp bởi Người gửi hoặc đại diện đều đầy đủ và chính xác;
 • Chuyến hàng đã được nhân viên của Người gửi chuẩn bị trong một cơ sở đảm bảo an toàn;
 • Người gửi tuyển dụng những nhân viên đáng tin cậy để chuẩn bị Chuyến hàng;
 • Người gửi bảo vệ Chuyến hàng khỏi mọi sự can thiệp trái phép trong suốt quá trình chuẩn bị, lưu trữ và vận chuyển đến DHL;
 • Chuyến hàng được đánh dấu, ghi địa chỉ và đóng gói phù hợp để đảm bảo vận chuyển an toàn với sự thận trọng thông thường trong khi xử lý;
 • tuân thủ mọi luật lệ và quy định hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu và các luật lệ, quy định khác; và
 • vận đơn được ký bởi đại diện được uỷ quyền của Người gửi và Các điều khoản và điều kiện cấu thành ràng buộc và mang tính nghĩa vụ bắt buộc của Người gửi.

13. Định tuyến

Người gửi đồng ý với tất cả các định tuyến và chuyển hướng, bao gồm cả khả năng Chuyến hàng có thể được chuyên chở qua những điểm trung chuyển.

14. Luật pháp chi phối

Bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc theo bất cứ phương pháp nào liên quan đến Các điều khoản và điều kiện này sẽ phụ thuộc, theo hướng có lợi cho DHL, vào quyền tài phán không độc quyền của các toà án tại, và chịu sự chi phối của luật pháp của, quốc gia xuất xứ của Chuyến hàng và Người gửi phải phục tùng một cách vô điều kiện quyền tài phán đó, trừ phi trái ngược với pháp luật hiện hành.

15. Tính phân cách

Sự vô hiệu hoặc không thể thi hành của bất cứ điều khoản nào sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ phần nào khác trong Các điều khoản và điều kiện này.